دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني