دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

راهنماي نگارش مقالات:
از نويسندگان محترم، تقاضا مي‌شود از ارسال مقالاتي كه مطابق شيوه‌نامه نيست، خودداري فرمايند؛ صرفاً مقالاتي در نوبت ارزيابي قرار مي‌گيرند كه مطابق شيوه‌نامه نگاشته شده باشند.

1. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پايان نقل ‌قول يا موضوع استفاده ‌شده داخل پرانتز به شكل زير آورده شود:
1-1. منابع فارسي: (نام خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (حسيني، 1376، ج2، ص83).
1-2. منابع لاتين: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال: (Plantinga,1998,p.71).
   - تکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پيشين و... (Ibid,…) خودداري شود.
   - چنانچه از نويسنده‌اي در يك ‌سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند. (1385-الف)
    - آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمه آن درون متن ذکر شود؛ مثال: «تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ العــالَمين» (اعراف:54)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همه جهانیان است.
2. تمام توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات (در صورت لزوم) با عنوان «يادداشت‌ها»، در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متني (بند1) خواهد بود).
3. در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين (کتابنامه) به ‌صورت زير ارائه شود(ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع لاتين):
   3-1.كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده (تاريخ چاپ)، نام كتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ.
   مثال: هارت‌ناك، يوستوس (1351)، ويتگنشتاين، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمي.
Nozick,Robert (1981),Philosophical Explanations,Oxford: Oxford University Press.
   3-2. مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگي، نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، دوره نشريه، شماره نشريه.
     مثال: موحّد، ضياء (1376)، «تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد»، فصل‌نامۀ مفيد، دوره سوم، ش 10.
Shapiro,Stewart (2002),"Incompleteness and Inconsistency",Mind,vol. 111.
   3-3. مقاله مندرج در مجموعه مقالات يا دايرةالمعارف‌ها: نام ‌خانوادگي، نام نويسنده (تاريخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام كتاب، نام ويراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.
   مثال: محمود بينا مطلق (1382)، «فلسفه زبان در كراتيل افلاطون»، در مجموعه مقالات همايش جهاني حكيم ملاصدرا، تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، جلد هفتم.
Rickman,H.P. (1972),Dilthey,in The Encyclopedia of Philosophy,Poul Edwards (ed),New York: Macmillan Publishing Company.
5. چكيده‌حدّاكثر داراي 300 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و مهم‌ترين نتايج و فهرستي از واژگان کليدي (حدّاكثر 10 واژه) باشد و در ذيل آن نام و نام خانوادگی، رتبه دانشگاهي، دانشگاه محل خدمت، آدرس دانشگاه، شماره تلفن و پست الكترونيكي نويسنده قيد گردد.
6. ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله، چكيده و کليدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.
7. مقاله در محيط ورد 2007، با قلم BLotus13 (لاتين(TimesNewRoman10  و يادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 (لاتين(TimesNewRoman10  حروفچيني شود.
8. عناوين (تيترها) با روش شماره‌گذاري عددي و ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از راست به چپ تنظيم شود.
9.  فايل الکترونيکي مقاله تنها به سامانه همایش ارسال گردد.
10. حجم مقاله، از  3000 كلمه كمتر و از 9000 كلمه بيشتر نباشد.
11. مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
12. مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجلاّت فرستاده شده باشد.
13. کمیته علمی در اصلاح و ويرايش مقاله آزاد است.