دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

.: اولین همایش (اردیبهشت 1396)

تعداد تصاویر این گروه = 18 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 21 تصویر